هلمند در یک نگاه
42 بازدید
محل نشر: مؤسسه قلم 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الر حمن الرحیم اسدالله رضایی چکیده همواره بشر از رفتارهای خشونت آمیز هم نوعان خویش مکدر و آزرده خاطرند، زیرا از یک سو گروهی به اسم داعیه داران حقوقی انسان، می کوشند زندگی بدون خشونت را برای بشر به ارمغان آورند، از دیگر سو، سردمداران مافیای قدرت، مرتب خشونت های جدیدی را تولید می کنند، و در این گرو دار، تودة آسیب پذیر مردم، قربانیان انواع خشونت با ریشه های مختلف آن، می شوند و ازآنجایی که تاکنون راه حل های ارائه شده برای کاهش خشونت نتیجه بخش نبوده است، چاره جز باز گشت وپناه بردن به آغوش دین و راه برد های دینی نیست، فرهنگ سازی دینی کوتاه ترین مسیر برای کاهش خشونت در افغانستان است. کلید واژه خشونت ، مدارا، ریشه ها، راهکار، دین، افغانستان